دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب آیین دادرسی مالیاتی پاره دوم : دادرسی اداری مالیاتی

کتاب آیین دادرسی مالیاتی پاره دوم : دادرسی اداری مالیاتی | بلوط سفید
ناموجود
کتاب آیین دادرسی مالیاتی پاره دوم : دادرسی اداری مالیاتی
0 تومان

کتاب آیین دادرسی مالیاتی پاره دوم : دادرسی اداری مالیاتی

کتاب آیین دادرسی مالیاتی پاره دوم : دادرسی اداری مالیاتی

فهرست کتاب:

 • گفتار نخست: مراجع رسیدگی به اختلاف در مرحله‌ی تشخیص و تعیین مالیات
 • بند نخست: اداره‌ی امور مالیاتی
 • الف- تعریف اداره‌ی امور مالیاتی و جایگاه حقوقی آن
 • ب- اهمّیت اداره‌ی امور مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی
 • ج- کندوکاو حقوقی در شیوه‌ی رسیدگی اداره‌ی امور مالیاتی به اعتراض مؤدی
 • د- بایسته‌های حقوقی حل اختلافات مالیاتی توسط اداره‌ی امور مالیاتی
 • آزادی عمل مقام مالیاتی برای سازش و توافق با مؤدی-
 • بی طرفی و استقلال مأموران اداره‌ی امور مالیاتی-
 • قانون مداری-
 • اصل تفسیر مضیّق قوانین مالیاتی-
 • بند دوم: هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی
 • الف- پیشینه‌ی حقوقی و قانونی
 • ب- جایگاه قانونی
 • ج- ساختار سازمانی
 • د- صلاحیّت هیأت
 • هـ – مندرجات برگ اعتراض مؤدی و چگونکی تسلیم آن به هیأت
 • و – شرایط وکالت در هیأت
 • ز – اوقات رسیدگی در هیأت‌هاح – امکان صدور قرارهای مالیاتی از سوی هیأت
 • ط-1- قرار تحقّیق و بررسی (کارشناسی) توسط مأموران مالیاتی
 • ط – 2 – قرار کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
 • ط – 3 – حقوق مؤدی مالیاتی پس از صدور و اجرای قرار کارشناسی
 • ط – 4 – قرار تأمین مالیات
 • ط – 5 – قرار إناطهی مالیاتی
 • ی – صدور و انشای رأی در هیأت حل اختلاف مالیاتی
 • ی – 1 – تعریف و مفهوم رأی هیأت
 • ی – 2 – آیا « رأی» هیأت را می‌توان « حُکْمْ» نامید؟
 • ی – 3 – ماهیّت حقوقی عمل صدور رأی از سوی هیأت
 • ی – 4 – انشای رأی هیأت
 • زمان انشای رأی –
 • مفهوم انشای رأی-
 • ک – ویژگی‌‌های شکلی و ماهوی رأی هیأت
 • ک – 1 – موجّه و مدلّل بودن رأی
 • ک – 2- خود داری از صدور آرای عامّ وکلّی
 • ک – 3 – مندرجات و محتوای رأی هیأت
 • ک – 4 – اصلاح رأی
 • ک – 5 – تکلیف هیأت در موارد استرداد اعتراض
 • ی – موارد رد اعضای هیأت
 • ک – ابلاغ رأی هیأت
 • ک – 1 – تکلیف در ابلاغ سریع رأی
 • ک – 2 – تعریف ابلاغ
 • ک – 3 – گونه‌های ابلاغ در حقوق مالیاتی ایران
 • ک – 4 – اهمّیت ابلاغ اوراق مالیاتی و پیوند آن با حقوق مؤدی
 • ک – 5 – ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیان حقیقی
 • ک – 6- ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیان حقوقی
 • مؤدی حقوقی دولتی-
 • مؤدی حقوقی خصوصی-
 • مؤدی حقوقی منحل شده و ورشکسته-
 • ابلاغ در مورد مؤدیان مالیات مستغَلات-
 • ک – 7 – مسئوولیت مؤدی در اعلام محل ابلاغ اوراق مالیاتی
 • ک – 8 – شیوه‌های ابلاغ اوراق مالیاتی
 • ابلاغ توسط مأمور ابلاغ-
 • ابلاغ توسط مأمور پست-
 • ابلاغ در روزنامه-
 • ابلاغ الکترونیکی و اینترنتی اوراق مالیاتی-
 • ک – 9 – گستره‌ی زمانی قوانین و مقرّرات مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی
 • ک – 10 – گستره‌ی سرزمینی قوانین و مقرّرات مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی
 • بند 3 – هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی
 • الف – جایگاه حقّ تجدید نظرخواهی مالیاتی در نظام‌های حقوق مالیاتی
 • ب – تجدید نظرخواهی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران
 • ج – ضرورت پرداخت مالیات مورد قبول مؤدی در مرحلهی تجدید نظر در حقوق مالیاتی ایران و حقوق تطبیقی مالیاتی
 • بند 4 – شورای عالی مالیاتی
 • الف – پیشینه‌ی قانونی شورای عالی مالیاتی
 • الف – 1- پیش از سال 1345
 • الف – 2- شورای عالی مالیاتی در ق.م.م. سال 1345
 • الف – 3- پس از سال 1366
 • ب – صلاحیّت
 • ج – تنزّل جایگاه شورا
 • د – اعضای شورا و شرایط آن‌ها در ق.م.م. سال 1345 و 1380
 • هـ – بررسی حقوقی دوره‌ی عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی
 • و – ساختار شعب شورا
 • ز – کندوکاو حقوقی در صلاحیّتهای شورا
 • (بند – 5 – هیأت موضوع ماده‌ی(257) ق.م.م. (هیأت همعرض
 • الف – جایگاه قانونی
 • ب – صلاحیّت
 • ج – عدم پذیرش اعتراض نسبت به رأی هیأت همعرض در شورای عالی مالیاتی
 • بند6 – هیأت موضوع ماده‌ی (251)مکرّر ق.م.م
 • الف – پیشینه‌ی حقوقی و قانونی
 • ب – جایگاه قانونی
 • ج – شرایط و ویژگیهای رسیدگی در هیأت ماده‌ی (251) مکرّر
 • «د – کندوکاو حقوقی در دادنامه‌ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باره‌ی اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بر پایه‌ی «اصل انتظار مشروع
 • د – کاستیهای حقوقی ماده‌ی (251) مکرّر ق.م.م
 • بند 7- دیگر هیأت‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی خاص(ویژه
 • الف – هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ویژه در مرحله‌ی تشخیص و تعیین مالیات
 • الف – 1 – هیأت ویژهی موضوع ماده‌ی 22 ق.م.م. و امکان ورود ثالث سازمان امور مالیاتی کشور در مراجع قضایی
 • الف – 2 – هیأت موضوع ماده‌ی 37 ق.م.م. و حقّ اعتراض ثالث سازمان امور مالیاتی کشور در مراجع قضایی
 • الف – 3 – هیأت موضوع تبصره‌ی (3) ماده‌ی (154) ق.م.م
 • الف – 4- هیأت موضوع دستورالعمل ماده‌ی 272 ق
 • جایگاه قانونی
 • سنجش ماده‌ی (272) ق.م.م. با مسئولیتهای شخصی صادر کنندهی برگ تشخیص مالیات
 • رویّه‌ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به نظام نامه‌‌های دولتی موضوع ماده‌ی (272) ق.م.م
 • ب – هیأت‌های ویژهی حسابرسی و کنترل دفاتر و اسناد مدارک مؤدیان
 • ب ـ 1 ـ هیأت موضوع بند (3) ماده‌ی (97) ق.م.م
 • ب-2- هیأت موضوع ماده‌ی 181 ق.م.م
 • ج – کمیسیونها و هیأت‌های ویژهی ارزش گذاری مالیاتی
 • ج – 1- کمیسیون تقویم املاک
 • ج – 2 – کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی
 • د – مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرحله‌ی وصول و اجرای مالیات
 • د – 1 – عملیات اجرایی؛ قدرت و اقتدار مالیاتی
 • د – 2 – هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده‌ی (216) ق.م.م
 • هـ – مرجع رسیدگی به اختلاف درباره‌ی وصول مالیات از غیر مؤدی و اضافه پرداخت مالیات
 • هـ – 1 – هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره‌ی ماده‌ی (157) ق.م.م. و بررسی حقوقی آن از دیدگاه حقوق اساسی، حقوق بشر و حقوق مدنی
 • هـ – 2 – هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به درخواست استرداد مالیات
 • کندوکاو حقوقی در اضافه پرداخت و استرداد مالیاتی
 • سنجش ماده‌ی (242) ق.م.م. با تبصره‌ی (2) ماده‌ی (49) قانون محاسبات عمومی
 • استرداد مالیات در رویّه‌ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رویّه‌ی اداری هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
 • گفتار دوم: دادرسی انتظامی مالیاتی
 • بند 1 – طرح موضوع؛ مبانی تأسیس نهاد دادرسی انتظامی مالیاتی
 • بند 2- تعریف و تبیین مفهوم دادرسی انتظامی مالیاتی
 • الف – تعریف دادرسی انتظامی مالیاتی
 • ب – تخلّف مالیاتی؛ نقض حقوق مؤدیان
 • ج – دادرسی انتظامی ؛ نظارت انضباطی
 • بند 3 – سیستم‌‌های حقوقی تعقیب مقامات دولتی
 • الف – سیستم أخذ مجوّز از دولت
 • ب – سیستم أخذ مجوّز از پارلمان (مجلس
 • ج – سیستم آگاهی رسانی قبلی به اداره و دولت
 • د – تعقیب با آگاهی رساندن به مجلس
 • هـ – تعقیب برابر
 • بند 4 – پیشینه و منابع رسیدگی به تخلّفات مأموران مالیاتی
 • الف – در ایران باستان
 • ب – پس از یورش تازی‌‌ها؛ دیوان مظالم برگرفته از دوره‌ی ساسانی
 • ج – از انقلاب مشروطه تا سال 1345
 • ج – 1 – قانون استخدام کشوری مصوّب 1301
 • (ج – 2 – دیوان جزای عمّال دولت (دیوان کارکنان دولت
 • ج – 3- نظام نامه‌ی محاکمات اداری
 • ج -4- قانون استخدام کشوری مصوّب 31/3/1345
 • د – از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1345 تا سال 1366
 • د – 1 – قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 28/12/1345
 • د – 2 – آیین‌نامه‌ی دادرسی اداری مصوّب 1346
 • د- 3- قانون رسیدگی به أعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری‌‌ها مصوّب 1345
 • د – 4- دیگر قوانین مرتبط از سال 1357 تا سال 1366
 • هـ- از سال 1366 تا امروز
 • هـ – 1 – قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 9/4/1371
 • هـ – 2 – قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 7/9/1372
 • هـ-3- آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 24/12/1372 هیأت وزیران
 • هـ – 4 – آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 27/7/1373
 • هـ -5- دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 4/8/1378
 • هـ – 6 – قانون مجازات اسلامی
 • هـ – 7 – قانون تشدید مجازات مرتکبین إرتشاء و اختلاس و کلاهبر داری مصوّب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • هـ – 8 – قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 21/1/1379
 • هـ – 9 – قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 28/6/ 1378 و 4/12/1392
 • هـ – 10 – قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 8/7/1386
 • هـ – 11 – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392
 • هـ – 12 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1358 و بازنگری شده مصوّب 1368
 • د – رویه‌ قضایی
 • بند 5 – مقامات و مراجع دادرسی انتظامی مالیاتی
 • الف – دادستان و دادستانی انتظامی مالیاتی
 • الف – 1 – تعریف دادستان
 • الف -2 – گونه‌های دادستان در نظام حقوقی ایران
 • الف – 3 – جایگاه حقوقی و قانونی دادستان و دادستانی انتظامی مالیاتی
 • الف – 4 – ساختار و سازمان دادستانی انتظامی مالیاتی
 • الف – 5 – وظایف کلّی و انحصاری دادستان انتظامی مالیاتی2
 • الف – 6 – دیگر وظایف و اختیارات جزیی دادستان انتظامی مالیاتی
 • الف – 7 – جهات رسیدگی دادستانی انتظامی مالیاتی
 • الف – 8 – لزوم تعدیل « قاعده‌ی اجباری بودن تعقیب» توسط دادستان انتظامی مالیاتی
 • الف – 9 – پیشنهادی برای واگذاری اختیار«تعلیق تعقیب متّهم» به دادستان انتظامی مالیاتی
 • الف – 10 – مراجع صالح رسیدگی به گزارش، ادّعانامه و دعاوی داستان&
مشخصات کتاب
شابک9786008040002
نویسنده

میرمحسن طاهری تاری

زبانفارسی
ناشرشهر دانش
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه396
سال انتشار1394

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب