دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)

کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) | بلوط سفید
کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)
250,000 تومان

کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)

کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)

کتاب حقوق تجارت به روش ساده، نشر مشاهیر دادآفرین، با هدف آموزش سریع و آسان درس حقوق تجارت، در یک دوره دو جلدی به رشته تحریر درآمده است. در جلد اول این کتاب به مباحث حقوق تجارت 3 و 4 (اسناد تجاری و ورشکستگی) پرداخته می‌شود. شیوه بیان مطالب در این کتاب، بدین نحو است؛ که نگارنده ابتدا هر مبحث را طبق سرفصل ارائه شده، با قلمی روان و در عین حال حقوقی توضیح و تبیین نموده، سپس سؤالات برگزیده آزمون‌های حقوقی سنوات قبل را پس از هر مبحث بیان می‌کند. همچنین جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر، برخی مطالب در قالب نمودار تشریح شده است.

فهرست کتاب :

 • فصل اول – شناسایی اسناد تجاری
 • سند
 • اسناد تجاری
 • شناسایی اسناد تجاری خاص
 • مزایا و اوصاف اسناد تجاری
 • ایرادات قابل استناد در برابر دارنده
 • ایرادات غیرقابل استناد در برابر دارنده
 • فصل دوم – برات
 • بخش اول – ماهیت و شرایط شکلی و ماهوی برات
 • ماهیت برات
 • شرایط شکلی برات
 • ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات
 • تکمیل شرایط شکلی ناقص برات
 • مندرجات اختیاری برات
 • شرایط ماهوی برات
 • محل برات
 • عدم انتقال مالکیت محل برات به دارنده
 • بخش دوم – قبولی برات
 • شرایط شکلی قبول
 • مکان قبولی
 • زمان ارائه برات برای قبولی
 • مهلت اخذ قبولی و مطالبه وجه در برات به رویت و به عده از رویت
 • تعیین مهلت ارائه جهت قبولی توسط صادر کننده
 • تعیین مهلت ارائه جهت قبولی توسط ظهرنویس
 • انواع قبولی
 • آثار قبولی برات
 • نکول یا عدم قبول برات
 • ضمانت اجرای نکول برات
 • قبولی شخص ثالث
 • انواع قبولی شخص ثالث
 • اثر قبولی ثالث به حقوق دارنده
 • حقوق ثالث پس از تأدیه وجه برات
 • بخش سوم – ظهرنویسی
 • ظهرنویسی برای انتقال برات
 • انواع ظهرنویسی برای انتقال برات
 • تسلسل ظهرنویسی
 • ظهرنویسی جزئی و مشروط
 • آثار ظهرنویسی به منظور انتقال برات
 • ظهرنویسی در وجه صادر کننده و براتگیر
 • ظهرنویسی برای وکالت
 • ظهرنویسی برای وثیقه
 • بخش چهارم – ضمانت
 • ضامن برات
 • مضمون عنه برات
 • موضوع تعهد ضمانت
 • حدود تعهد ضامن
 • حقوق ضامن در مقابل سایر مسئولین
 • امضای ساده در ظهر سند
 • بخش پنجم – حقوق و تکالیف دارنده و پرداخت برات
 • ارائه برات به براتگیر توسط دارنده
 • لزوم قبول پرداخت جزئی
 • عدم امکان اعطای مهلت پرداخت توسط دادگاه
 • نوع پولی که باید پرداخت شود
 • عدم امکان پرداخت وجه برات توقیف شده
 • پرداخت وجه برات صادر شده در نسخ متعدد
 • پرداخت وجه برات به دارنده غیر واقعی قبل از سر رسید
 • زمان پرداخت با توجه تاریخ تأدیه
 • پرداخت توسط شخص ثالث
 • مطالبه تضمین یا ضامن توسط دارنده از براتگیر
 • برات مفقود شده
 • اعطای مهلت به براتگیر برای پرداخت وجه برات
 • بخش ششم – مسئولیت
 • مسئولیت صادرکننده
 • مسئولیت ظهرنویسان
 • مهلت اقامه دعوا ظهرنویس علیه ظهرنویسان قبلی
 • ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت تعیین شده
 • مسئولیت امضاء کنندگان متعدد سند تجاری
 • بخش هفتم – اعتراض یا واخواست پروتست
 • اعتراض نکول
 • اعتراض عدم تأدیه
 • مندرجات اعتراضنامه
 • ارسال اطلاع نامه اعتراض به ایادی ماقبل
 • بخش هشتم – برات رجوعی
 • صدور برات رجوعی بر عهده صادر کننده
 • صدور برات رجوعی بر عهده ظهرنویس
 • صورتحساب بازگشت برات رجوعی
 • بخش نهم : تعارض قوانین برات
 • خسارت تاخیر تادیه در برات
 • فصل سوم : سفته یا فته طلب
 • شرایط شکلی سفته
 • ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی
 • تابعیت سفته از مقررات برات
 • مسئولیت در سفته
 • مسئولیت ضامن در سفته
 • فصل چهارم _ چک
 • شناسایی چک
 • شرایط شکلی چک
 • تفاوت چک در قانون تجارت و قانون صدور چک
 • انواع چک
 • تابعیت چک از مقررات برات
 • محل چک
 • گواهی عدم پرداخت در چک
 • گواهی عدم پرداخت به قسمتی از مبلغ چک
 • مسئولیت در چک
 • دادگاه حقوقی صالح در دعوای چک
 • مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت
 • مقررات ثبتی چک
 • شکایت کیفری
 • شاکی کیفری
 • جرم صدور چک بی محل
 • مجازات صدور چک بلامحل
 • صدور چک بلامحل متعدد
 • رفع سوء اثر از چک
 • رفع موجبات تحقق جرم صدور چک
 • چک غیر قابل تعقیب کیفری
 • صلاحیت مقررات کیفری چک
 • لزوم امضاء متعدد برای صدور سند تجاری
 • دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
 • چک مشروط
 • صدور چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب
 • حفظ حق شکایت کیفری دارنده چک بعد از وکالت در وصول
 • فوت صادرکننده چک
 • ابلاغ اوراق قضایی در دعاوی جزایی چک راجع به چک
 • خسارت تاخیر تادیه
 • اماره قانونی پرداخت وجه چک
 • مرور زمان اسناد تجاری
 • فصل پنجم : اسناد در وجه حامل
 • شناسایی اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن
 • گم شدن اسناد بدون اوراق کوپن
 • فصل ششم : قبض انبار
 • سوالات تجارت 3
 • پاسخنامه تجارت 3
 • حقوق تجارت 4
 • فصل اول : ورشکستگی و آثار آن
 • شناسایی ورشکستگی
 • شرایط لازم برای ورشکستگی
 • تاجر متوفی
 • تصفیه ترکه تاجر متوفی
 • مقررات ورشکستگی بانک و بیمه
 • ورشکستگی شرکتهای تجاری
 • تاثیر ورشکستگی شرکت و شریک بر یکدیگر
 • تاثیر ورشکستگی شرکت سهامی بر مدیران شرکت
 • درخواست صدور حکم ورشکستگی
 • تکلیف اعلام توقف توسط تاجر
 • تاریخ توقف تاجر
 • ورود ثالث تاجر ورشکسته
 • اجرای موقت حکم ورشکستگی
 • آثار حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران
 • آثار حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته
 • تاثیر حکم ورشکستگی بر سایر مسئولین اسناد تجاری
 • انواع ورشکستگی
 • هزینه تعقیب ورشکستگی به تقصیر و تقلب
 • فصل دوم : ارگان تصفیه و اقدامات اولیه بعد از ورشکستگی
 • عضو ناظر
 • مدیر تصفیه
 • مهر و موم اموال تاجر ورشکسته طبق قانون تجارت
 • مهر و موم اموال تاجر طبق قانون اداره تصفیه
 • مستثنا کردن اشیا از مهر و موم
 • قرار توقیف تاجر ورشکسته
 • فروش اشیایی که نگهداری آن ها موجب زیان است
 • رفع توقیف اموال تاجر ورشکسته و تسلیم به مدیر تصفیه
 • نامه های تاجر ورشکسته
 • بستن دفاتر تاجر ورشکسته
 • نحوه تعیین میزان نفقه ورشکسته و خانواده اش از دارایی خود
 • ترتیب تنظیم صورت دارایی
 • تنظیم صورت دارایی
 • نتیجه تهیه صورت دارایی
 • فروش اموال و وصول مطالبات
 • تنظیم گزارش از وضعیت ورشکستگی
 • صلح دعاوی تاجر ورشکسته
 • استرداد وجوه از حساب تاجر
 • اقدامات تامینیه
 • فصل سوم : تشخیص مطالبات طلبکارها
 • اخطار به طلبکاران
 • حق حضور و اعتراض نسبت به سایر مطالبات
 • مندرجات صورتمجلس تشخیص طلب
 • اختلاف در تشخیص طلب
 • ضمانت اجرای عدم ارائه طلب در مدت معین
 • تهیه و انتشار صورت طلبکاران
 • اعتراض به صورت طلبکاران
 • اعمال حق خیار در مدت تصفیه
 • فصل چهارم : قرارداد ارفاقی
 • اثر قرارداد ارفاقی
 • طرفین قرارداد ارفاقی
 • جلسه مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی
 • تعقیب به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب
 • اعتراض به قرارداد ارفاقی
 • تصدیق قرارداد ارفاقی
 • عدم نیاز به مدیر تصفیه و عضو ناظر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی
 • ابطال قرارداد ارفاقی
 • فسخ قرارداد ارفاقی&l
مشخصات کتاب
شابک9786007992531
نویسنده

رضا رشیدی نسب

زبانفارسی
ناشرمشاهیر دادآفرین
جلدشومیز
قطعوزیری
تعداد صفحه367
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب