دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری - جلد اول

کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری - جلد اول | بلوط سفید
کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری - جلد اول
220,000 تومان

کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری - جلد اول

کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری - جلد اول

کتـاب حاضر مجموعـه ای مناسـب و مختـصر از چندیـن کتـاب معتبـر بیهوشـی  در دنیــا مــی باشــد کــه ایــن کتابهـا جهــت دانشــجویانی مفیـد واقــع مـی گـردد  کـه بـدون هـر گونـه سـابقه تحصیلـی در علـوم پزشـکی بـه صـورت مسـتقیم وارد رشـته بیهوشـی شـده و بـه صـورت تکنسـین و تکنولوژیسـت بیهوشـی شروع بـه تحصیـل دانشـگاهی و مطالعـه و کار کلینیکـی در وادی وسـیع علـم بیهوشـی مـی نمایند؛ بدیهـی اسـت ایـن کتـاب را مـی تـوان بـه عنـوان پلـه اول تسـهیل شـده در سـعی بـه ورود در رشـته بیهوشـی دانسـت و دانـش دوسـتان بـرای پیشرفت در ایـن علـم در مراحـل بعـدی دوران تحصیلشـان از کتابهـای مرجـع بیهوشـی، پرسـتاری و پزشـکی معتبـر جهانـی نیـز بایـد اسـتفاده بنماینـد بـدون شـک دانستـن مفاهیـم پایـه بیهوشـی، لازمه مدیریـت صحیـح بیمار در قبـل، حیـن و بعـد از بیهوشـی اسـت. در ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت کـه مفاهیـم پایـه و کاربـردی بیهوشـی بـه صـورت خالصـ، جدولـوار و همـراه بـا یـک توضیـح مختصر بـرای درک بهـتر مفاهیـم آورده شـود. امیـد بر ایـن اسـت کـه ایـن کتـاب بتوانـد بـه درک بهـتر شمـا از بیهوشـی، کمـک کنـد .

مشخصات کتاب
شابک9786004893022
نویسنده

آرمین خسروی پور

زبانفارسی
ناشرحیدری
جلدشومیز
قطعوزیری
تعداد صفحه194
سال انتشار1398

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب