دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناس رسمی رشته امور نفقه

کتاب درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناس رسمی رشته امور نفقه | بلوط سفید
ناموجود
کتاب درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناس رسمی رشته امور نفقه
778,000 تومان

کتاب درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناس رسمی رشته امور نفقه

کتاب درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناس رسمی رشته امور نفقه

فهرست كتاب:

 • ۱-بخش اول / قانون مدنی
 • قانون مدنی- مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ با اصلاحات بعد
 • مقدمه/ در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
 • جلد اول :
 • کتاب اول :
 • ۱-باب اول/ در بیان انواع اموال
 • ۱-۱-باب اول/ فصل اول/ در اموال غیرمنقول
 • ۱-۲-باب اول/ فصل دوم/ در اموال منقوله
 • ۱-۳-باب اول/ فصل سوم/ در اموالی كه مالك خاص ندارد.
 • ۲باب دوم/ در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
 • ۲-۱باب دوم/ فصل اول/ در مالکیت
 • ۲-۲-باب دوم/ فصل دوم/ در حق انتفاع
 • ۲-۲-۱-باب دوم/ فصل دوم/ مبحث اول/ در عمری و رقبی و سكنی
 • ۲-۲-۲-باب دوم/ فصل دوم/ مبحث دوم/ در وقف
 • ۲-۲-۳-باب دوم/ فصل دوم/ مبحث سوم/ در حق انتفاع از مباحات
 • -۲-۳-۱-باب دوم/ فصل سوم/ مبحث اول/ در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 • ۲-۳-۲-باب دوم/ فصل سوم/ مبحث دوم/ در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • ۲-۳-۳-باب دوم/ فصل سوم/ مبحث سوم/ در حریم املاک
 • کتاب دوم 
 • کتاب دوم/ در اسباب تملک
 •  ۱-۱-قسمت اول/ باب اول/ در احیای اراضی موات و مباحه
 • ۱-۲-قسمت اول/ باب دوم/ در حِیازت مباحات
 • ۱-۳-قسمت اول/ باب سوم/ در معادن
 • ۱-۴-۱- قسمت اول/ باب چهارم/ فصل اول/ در اشیاء پیدا شده
 • ۱-۴-۲-قسمت اول/ باب چهارم/ فصل دوم/ در حیوانات ضاله
 • ۱-۵-۱-قسمت اول/ باب پنجم/ در دفینه
 • ۱-۶-قسمت اول/ باب ششم/ در شکار
 • ۲-۱-قسمت دوم/ باب اول/ در عقود و تعهدات به طور کلی
 • ۲-۱-۱-قسمت دوم/ باب اول/ فصل اول / در اقسام عقود و معاملات
 • ۲-۱-۲-قسمت دوم/ باب اول/ فصل دوم/ شرایط اساسی برای صحت معامله
 • ۲-۱-۲-۱-قسمت دوم/ باب اول/ فصل دوم/ مبحث اول/ در قصد طرفین و رضای آنها
 • ۲-۱-۲-۲-قسمت دوم/ باب اول/ فصل دوم/ مبحث دوم / در اهلیت طرفین
 • ۲-۱-۲-۳-قسمت دوم/ باب اول/ فصل دوم/ مبحث سوم / در مورد معامله
 • ۲-۱-۲-۴-قسمت دوم/ باب اول/ فصل دوم/ مبحث چهارم / در جهت معامله
 • ۲-۱-۳-۱-قسمت دوم/ باب اول/ فصل سوم/ مبحث اول/ در قواعد عمومی
 • ۲-۱-۳-۲-قسمت دوم/ باب اول/ فصل سوم/ مبحث دوم/ در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • ۲-۱-۳-۳-قسمت دوم/ باب اول/ فصل سوم/ مبحث سوم/ در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • ۲-۱-۴-۱-قسمت دوم/ باب اول/ فصل چهارم/ مبحث اول/ در اقسام شرط
 • ۲-۱-۴-۲-قسمت دوم/ باب اول/ فصل چهارم/ مبحث دوم/ در احکام شرط
 • ۲-۱-۵-قسمت دوم/ باب اول/ فصل پنجم/ در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 • ۲-۱-۶-قسمت دوم/ باب اول/ فصل ششم/ در سقوط تعهدات
 • ۲-۱-۶-۱-قسمت دوم/ باب اول/ فصل ششم/ مبحث اول/ در وفای به عهد
 • ۲-۱-۶-۲-قسمت دوم/ باب اول/ فصل ششم/ مبحث دوم/ در اقاله
 • ۲-۱-۶-۳- قسمت دوم/ باب اول/ فصل ششم/ مبحث سوم/ در ابراء
 • ۲-۱-۶-۴- قسمت دوم/ باب اول/ فصل ششم/ مبحث چهارم/ در تبدیل تعهد
 • ۲-۱-۶-۵- قسمت دوم/ باب اول/ فصل ششم/ مبحث پنجم/ در تهاتر
 • ۲-۱-۶-۶-قسمت دوم/ باب اول/ فصل ششم/ مبحث ششم/ مالکیت مافی‌الذمه
 • ۲-۲-۱-قسمت دوم/ باب دوم/ فصل اول/ در کلیات
 • ۲-۲-۲-قسمت دوم/ باب دوم/ فصل دوم/ در ضمان قهری
 • ۲-۲-۲-۱-قسمت دوم/ باب دوم/ فصل دوم/ مبحث اول/ در غصب
 • ۲-۲-۲-۲-قسمت دوم/ باب دوم/ فصل دوم/ مبحث دوم/ در اتلاف
 • ۲-۲-۲-۳-قسمت دوم/ باب دوم/ فصل دوم/ مبحث سوم/ در تسبیب
 • ۲-۲-۲-۴-قسمت دوم/ باب دوم/ فصل دوم/ مبحث چهارم/ در استیفاء
 • ۲-۳-۱-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث اول/ در احکام بیع
 • ۲-۳-۱-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث دوم/ در طرفین معامله
 • ۲-۳-۱-۳-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث سوم/ در مبیع
 • ۲-۳-۱-۴-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث چهارم/ در آثار بیع
 • ۲-۳-۱-۴-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث چهارم/ فقره اول/ در ملکیت مبیع و ثمن
 • ۲-۳-۱-۴-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث چهارم/ فقره دوم/ در تسلیم
 • ۲-۳-۱-۴-۳-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث چهارم/ فقره سوم/ در ضمان درک
 • ۲-۳-۱-۴-۴-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث چهارم/ فقره چهارم/ در تأدیه ثمن
 • ۲-۳-۱-۵-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ در خیارات
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ اول/ در خیار مجلس
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ دوم/ در خیار حیوان
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۳-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ سوم/ در خیار شرط
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۴-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ چهارم/ در خیار تأخیر ثمن
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۵-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ پنجم/ در خیار رؤیت و تخلف وصف۸
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۶-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ ششم/ در خیار غبن
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۷-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ هفتم/ در خیار عیب
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۸-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ هشتم/ در خیار تدلیس
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۹-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ نهم/ در خیار تبعض صفقه
 • ۲-۳-۱-۵-۱-۱۰- قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره اول/ دهم/ در خیار تخلف شرط
 • ۲-۳-۱-۵-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل اول/ مبحث پنجم/ فقره دوم/ در احکام خیارات به طور کلی
 • ۲-۳-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل دوم/ در بیع شرط
 • ۲-۳-۳-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل سوم/ در معاوضه
 • ۲-۳-۴-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهارم/ در اجاره
 • ۲-۳-۴-۱قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهارم/ مبحث اول/ در اجاره اشیاء
 • ۲-۳-۴-۲- قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهارم/ مبحث دوم/ در اجاره حیوانات
 • ۲-۳-۴-۳- قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهارم/ مبحث سوم/ در اجاره اشخاص
 • ۲-۳-۴-۳-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهارم/ مبحث سوم/ فقره اول/ در اجاره خدمه و کارگر
 • ۲-۳-۴-۳-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهارم/ مبحث سوم/ فقره دوم/ در اجاره متصدی حمل و نقل
 • ۲-۳-۵-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل پنجم/ مبحث اول/ در مزارعه
 • ۲-۳-۵-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل پنجم/ مبحث دوم/ در مساقات
 • ۲-۳-۶-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل ششم/ در مضاربه
 • ۲-۳-۷-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل هفتم/ در جعاله
 • ۲-۳-۸-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل هشتم/ مبحث اول/ در احکام شرکت
 • ۲-۳-۸-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل هشتم/ مبحث دوم/ در تقسیم اموال شرکت
 • ۲-۳-۹-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل نهم/ مبحث اول/ در کلیات
 • ۲-۳-۹-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل نهم/ مبحث دوم/ در تعهدات امین
 • ۲-۳-۹-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل نهم/ مبحث سوم/ در تعهدات امانت‌گذار
 • ۲-۳-۱۰-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل دهم/ در عاریه
 • ۲-۳-۱۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل یازدهم/ در قرض
 • ۲-۳-۱۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل دوازدهم/ در قمار و گروبندی
 • ۲-۳-۱۳-۱- قسمت دوم/ باب سوم/ فصل سیزدهم/ مبحث اول/ در كلیات
 • ۲-۳-۳-۱۳-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل سیزدهم/ مبحث دوم/ در تعهدات وكیل
 • ۲-۳-۱۳-۳-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل سیزدهم/ مبحث سوم/ در تعهدات موكل
 • ۲-۳-۱۳-۴-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل سیزدهم/ مبحث چهارم/ در طرق مختلفه انقضاء وكالت
 • ۲-۳-۱۴-۱-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهاردهم/ مبحث اول/ در كلیات
 • ۲-۳-۳-۱۴-۲-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهاردهم/ مبحث دوم/ در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
 • ۲-۳-۱۴-۳-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل چهاردهم/ مبحث سوم/ در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
 • ۲-۳-۱۴-۴-سمت دوم/ باب سوم/ فصل چهاردهم/ مبحث چهارم/ در اثر ضمان بین ضامنین
 • ۲-۳-۱۵قسمت دوم/ باب سوم/ فصل پانزدهم/ در حواله
 • ۲-۳-۱۶-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل شانزدهم/ در كفالت
 • ۲-۳-۱۷-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل هفدهم/ در صلح
 • ۲-۳-۱۸-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل هیجدهم/ در رهن
 • ۲-۳-۱۹-قسمت دوم/ باب سوم/ فصل نوزدهم/ در هبه
 • ۳-قسمت سوم/ در اخذ شفعه ۵۳
 • ۴-۱-۱- قسمت چهارم/ باب اول/ فصل اول / در كلیات
 • ۴-۱-۲- قسمت چهارم/ باب اول/ فصل دوم/ در موصی
 • ۴-۱-۳- قسمت چهارم/ باب اول/ فصل سوم/ در موصی به
 • ۴-۱-۴- قسمت چهارم/ باب اول/ فصل چهارم/ در موصی‌له
 • ۴-۱-۵- قسمت چهارم/ باب اول/ فصل پنجم/ در وصی
 • ۴-۲-۱- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل اول/ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 • ۴-۲-۲- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل دوم/ در تحقق ارث
 • ۴-۲-۳- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل سوم/ در شرایط و جمله از موانع ارث
 • ۴-۲-۴- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل چهارم/ در حَجب
 • ۴-۲-۵- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل پنجم/ در فرض و صاحبان فرض
 • ۴-۲-۶-۱- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل ششم/ مبحث اول/ در سهم‌الارث طبقه اولی
 • ۴-۲-۶-۲- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل ششم/ مبحث دوم/ در سهم‌الارث طبقه دوم
 • ۴-۲-۶-۳- قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل ششم/ مبحث سوم/ در سهم‌الارث وارث طبقه سوم
 • ۴-۲-۶-۴-قسمت چهارم/ باب دوم/ فصل ششم/ مبحث چهارم/ در میراث زوج و زوجه
 • جلد اول/ كتاب سوم/ در مقررات مختلفه
 • جلد دوم 
 •  ۱-كتاب اول/ در كلیات
 • ۲-كتاب دوم/ در تابعیت
 • ۳-كتاب سوم/ در اسناد سجل احوال
 • ۴-كتاب چهارم/ در اقامتگاه
 • ۵-كتاب پنجم/ در غایب مفقودالاثر
 • ۶-كتاب ششم/ در قرابت
 • ۷-۱-۱-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل اول/ در خواستگاری
 • ۷-۱-۲-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل دوم/ قابلیت صحی برای ازدواج
 • ۷-۱-۳-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل سوم/ در موانع نكاح
 • ۷-۱-۴-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل چهارم/ شرایط صحت نكاح
 • ۷-۱-۵-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل پنجم/ وكالت در نكاح
 • ۷-۱-۶-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل ششم/ در نكاح منقطع
 • ۷-۱-۷-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل هفتم/ در مَهر
 • ۷-۱-۸-كتاب هفتم/ باب اول/ فصل هشتم/ در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر
 • ۷-۲-كتاب هفتم/ باب دوم/ در انحلال عقد نكاح
 • ۷-۲-۱-كتاب هفتم/ باب دوم/ فصل اول/ در مورد امكان فسخ نكاح
 • ۷-۲-۲-۱-كتاب هفتم/ باب دوم/ فصل دوم/ مبحث اول/ در كلیات
 • ۷-۲-۲-۲-كتاب هفتم/ باب دوم/ فصل دوم/ مبحث دوم/ در اقسام طلاق
 • ۷-۲-۲-۳-كتاب هفتم/ باب دوم/ فصل دوم/ مبحث سوم/ در عِدّه
 • ۸-۱- كتاب هشتم/ باب اول/ در نَسَب
 • ۸-۲-كتاب هشتم/ باب دوم/ در نگاهداری و تربیت اطفال
 • ۸-۳-كتاب هشتم/ باب سوم/ در ولایت قهری پدر و جد پدری
 • ۹-۱-كتاب نهم/ فصل اول/ در الزام به انفاق
 • ۹-۲-كتاب دهم/ فصل اول/ در كلیات
 • ۱۰-۲-كتاب دهم/ فصل دوم/ در موارد نَصب قیم و ترتیب آن
 • ۱۰-۳-كتاب دهم/ فصل سوم/ در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صِغار و مَجانین و اشخاص غیر رشید
 • ۱۰-۴- كتاب دهم/ فصل چهارم/ در موارد عزل قیم
 • ۱۰-۵- كتاب دهم/ فصل پنجم/ در خروج از تحت قیمومت
 • جلد سوم :
 • جلد سوم/ در ادله اثبات دعوی
 • ۱-۱- كتاب اول/ باب اول/ در شرایط اقرار
 • ۱-۲- كتاب اول/ باب دوم/ در آثار اقرار
 • ۲- كتاب دوم/ در اسناد
 • ۳-۱- كتاب سوم/ باب اول/ در موارد شهادت
 • ۳-۲-كتاب سوم/ باب دوم/ در شرایط شهادت
 • ۴- كتاب چهارم/ در امارات
 • ۵- كتاب پنجم/ در قَسَم
 • بخش دوم / قانون امور حسبی
 • ۱-قانون امور حسبی – مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۱۹
 • ۱-۱- باب اول/ در کلیات
 • ۲-۱-باب دوم/ فصل اول/ صلاحیت دادگاه قیمومت
 • ۲-۲- باب دوم/ فصل دوم/ ترتیب تعیین قیم
 • ‌‌‌۲-۳- باب دوم/ فصل سوم/ اختیارات و مسئولیت قیم
 • ‌‌‌‌۲-۴- باب دوم/ فصل چهارم/ عزل قیم
 • ‌‌‌‌۳-باب سوم/ امور راجع به امین
 • ۴-۱- باب چهارم/ فصل اول/ در صلاحیت دادگاه
 • ‌‌‌‌‌۴-۲-باب چهارم/ فصل دوم/ در تعیین امین
 • ‌‌‌‌‌‌۴-۳- باب چهارم/ فصل سوم/ دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
 • ‌‌‌‌‌‌‌۴-۴- باب چهارم/ فصل چهارم/ در حکم موت فرضی
 • ‌‌‌‌‌‌‌۵-۱- باب پنجم/ فصل اول/ در صلاحیت
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۲- باب پنجم/ فصل دوم/ در مهر و موم
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۳- باب پنجم/ فصل سوم/ در برداشتن مهر و موم
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۴- باب پنجم/ فصل چهارم/ در تحریر ترکه
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۵-۱- باب پنجم/ فصل پنجم/ مبحث اول/ استیفاء دین از ترکه
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۵-۲-باب پنجم/ فصل پنجم/ مبحث دوم/ قبول ترکه
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۵-۳-باب پنجم/ فصل پنجم/ مبحث سوم/ رد ترکه
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۵-۴-باب پنجم/ فصل پنجم/ مبحث چهارم/ قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۵-۵-باب پنجم/ فصل پنجم/ مبحث پنجم/ تصفیه
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۶- باب پنجم/ فصل ششم/ راجع به وصیت
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۷-باب پنجم/ فصل هفتم/ در تقسیم
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۸-باب پنجم/ فصل هشتم/ در ترکه متوفای بلاوارث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 •  ۵-۹-باب پنجم/ فصل نهم/ راجع به ترکه اتباع خارجه
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵-۱۰- باب پنجم/ فصل دهم/ در تصدیق انحصار وراثت
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌۶- باب ششم/ در هزینه
 • ۲-آیین‌نامه‌های قانون امور حسبی
 • ۳-آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی- مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری
 • ۴-آیین‌نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی- مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری
 • بخش سوم  / قانون ثبت احوال
 • قانون ثبت احوال- مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵‌
 •  ۱- کلیات
 • ۲- اسناد و دفاتر ثبت احوال
 • ۳-بت ولادت
 • ۴-ثبت وفات
 • ۵- ازدواج و طلاق
 • ۶-صدور شناسنامه
 • ۷-صدور کارت شناسایی
 • ۸- نام خانوادگی
 • ۹-تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع
 • ۱۰-تهیه مقدمات اجرای قانون
 • ۱۱-فصل یازدهم/ مقررات کیفری
 • بخش چهارم/ قانون حمایت خانواده
 • ۱-قانون حمایت خانواده- مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱
 • ۱-۱-فصل اول/ دادگاه خانواده
 •  ۱-۲-فصل دوم/ مراکز مشاوره خانوادگی
 • ۱-۳-فصل سوم/ ازدواج
 • ۱-۴-فصل چهارم/ طلاق
 • ۱-۵-فصل پنجم/ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
 • ۱-۶-فصل ششم/ حقوق وظیفه و مستمری
 • ۱-۷-فصل هفتم/ مقررات کیفری
 • ۲-آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده- مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳
 • ۱-۱ فصل اول/ مبحث اول/ کلیات
 • ۱-۲-فصل اول/ مبحث دوم/ ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
 • ۱-۳-فصل اول/ مبحث سوم/ طلاق توافقی
 • ۱-۴- فصل اول/ مبحث چهارم/ داوری
 • ۱-۵- فصل اول/ مبحث پنجم/ حقوق زوجه
 • ۱-۶- فصل اول/ مبحث ششم/ مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
 • ۱-۷- فصل اول/ مبحث هفتم/ حضانت و نگهداری اطفال
 • ۱-۸- فصل اول/ مبحث هشتم/ حقوق وظیفه و مستمری
 • ۱-۹- فصل اول/ مبحث نهم/ مقررات کیفری
 • ۲-۱- فصل دوم/ مبحث اول/ اهداف و تشکیلات
 • ۲-۲- فصل دوم/ مبحث دوم/ واحد مشاوره خانواده استان‌ها
 • ۲-۳- فصل دوم/ مبحث سوم/ شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
 • ۲-۴- فصل دوم/ مبحث چهارم/ اتیان سوگند
 • ۲-۵- فصل دوم/ مبحث پنجم/ نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
 • ۲-۶- فصل دوم/ مبحث ششم/ چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
 • ۲-۷- فصل دوم/ مبحث هفتم/ نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای
 • ۲-۸- فصل دوم/ مبحث هشتم/ تخلفات و مجازات‌های انتظامی
 • ۲-۹- فصل دوم/ مبحث نهم/ سایر موارد ۱۱۹
 • ۳- فصل سوم/ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
 • ۴- فصل چهارم/ نحوه ملاقات والدین با طفل
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضائیه
 • قانون‌ تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌- مصوب‌ ۲۶/۰۲/۱۳۷۲
 • قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۹۲
 • بخش پنجم / قوانین و مقررات کودکان و زنان
 • ۱-قانون حمایت از کودکان و نوجوانان- مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۱
 • ۲-قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست- مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۹۲
 • ۳-آیین‌نامه اجرایی مادۀ ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست- مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۹۴
 • ۴-آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست- مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۹۴
 • ۵-قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست- مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۷۱
 • ۶-تأسیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه و استان‌های سراسر کشور
 • ۷-آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست- مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۷۴
 • بخش ششم / قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
 • ۱-قانون تسهیل ازدواج جوانان- مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۸۴
 • ۲-آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان- مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۸۳
 • ۳-آیین‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌ (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجه)- مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۸۲
مشخصات کتاب
شابک9786001684654
نویسنده

محمد عظیمی آقداش

زبانفارسی
ناشرنوآور
جلدسلفون
قطعرحلی
تعداد صفحه556
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب