دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب قانون تجارت

کتاب قانون تجارت | بلوط سفید
کتاب قانون تجارت
90,000 تومان

کتاب قانون تجارت

کتاب قانون تجارت

وضع و اجرای قانون، پیش نیاز اصلی برقراری نظم، امنیت و عدالت در یک جامعه است. در نظام قضایی حاکم، جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و همواره چنین فرض می‌شود که، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. از این رو، آگاهی و اطلاع از قوانین موضوعه، برای همه افراد اجتماع هم یک حق مسلم است و هم یک ضرورت اجتماعی. نشر دیدار، با شعار «با آگاهی از قوانین می توانید وکیل خود باشید» به عنوان یکی از انتشارات پیشگام در تدوین و نشر مجموعه قوانین و مقررات، متن قوانین را به صورت دقیق و منقح شده به چاپ رسانده و در دسترس عموم قرار داده است.
قانون تجارت، مشتمل بر 600 ماده در سال 1311 به تصویب رسیده است؛ البته مواد 21 الی 93 این قانون به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نسخ گردید و 300 ماده لایحه مزبور که به بیان اصول و مقررات شرکت‌های سهامی می‌پردازد، جایگزین آن شد. قانون تجارت، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران می‌باشد.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تدوین متن صحیح و منقح شده قانون تجارت، به همراه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
 • اِعمال آخرین اصلاحات و الحاقات
 • بیان قوانین و مقررات خاص از جمله قانون و آیین نامه پولشویی، قانون تجارت الکترونیکی، آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون صدور چک، لایحه قانونی ممنوعیت خروج
 • بیان اهم آرای وحدت رویه قضایی، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان و قوانین استفساریه، در پایان کتاب

فهرست :

 • دفتر اول ؛ قانون تجارت
  • مواد 1 الی 20 قانون تجارت مصوب 13/2/1311
  • تجار و معاملات تجاری
  • دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
  • دفاتر تجارتی
  • دفتر ثبت تجارتی
  • شرکت های تجارتی
  • در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجع به آنها
  • مواد 1 الی 300 قانون تجارت مصوب 24/12/1347
  • شرکت های سهامی عام و خاص
  • تعریف و تشکیل شرکت سهامی
  • سهام
  • تبدیل سهام
  • اوراق قرضه
  • مجامع عمومی
  • هیات مدیره
  • بازرسان
  • تغییرات در سرمایه شرکت
  • انحلال و تصفیه
  • حساب های شرکت
  • مقررات جزایی
  • مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی
  • مواد 94 الی 600 قانون تجارت مصوب 13/2/1311
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • در شرکت مختلط غیرسهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت های تعاونی تولید و مصرف
  • در مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها
  • در تصفیه امور شرکت ها
  • مقررات مختلفه
  • برات
  • صورت برات
  • در قبول و نکول
  • در قبولی شخص ثالث
  • در وعده برات
  • ظهرنویسی
  • مسئولیت
  • در پرداخت
  • تادیه برات به واسطه شخص ثالث
  • حقوق و وظایف دارنده برات
  • در اعتراض
  • برات رجوعی
  • قوانین خارجی
  • در قته طلب
  • چک
  • در مرور زمان
  • اسناد در وجه حامل
  • دلالی
  • کلیات
  • اجرت دلال
  • دفتر
  • حق العمل کاری
  • قرارداد حمل و نقل
  • قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
  • ضمانت
  • در ورشکستگی
  • در کلیات
  • در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
  • در تعیین عضو ناظر
  • در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
  • در مدیر تصفیه
  • در وظایف مدیر تصفیه
  • در کلیات
  • در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
  • در فروش اموال و وصول مطالبات
  • در اقدامات تامینیه
  • در تشخیص مطالبات طلبکارها
  • در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
  • در مدیر تصفیه
  • در وظایف مدیر تصفیه
  • در کلیات
  • در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
  • در فروش اموال و وصول مطالبات
  • در اقدامات تامینیه
  • در تشخیص مطالبات طلبکارها
  • در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
  • در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
  • در قرارداد ارفاقی
  • در ترتیب قرارداد ارفاقی
  • در اثرات قرارداد ارفاقی
  • در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
  • در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
  • در اقسام مختلف طلبکارها و حقوق هریک از آنها
  • در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
  • در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
  • در دعوی استرداد
  • در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
  • در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب
  • در ورشکستگی به تقصیر
  • ورشکستگی به تقلب
  • در جنحه
  • در اداره
  • در اعاده
  • اسم تجارتی
  • شخصیت حقوقی
  • اشخاص حقوقی
  • حقوق و وظایف و اقامتگاه
  • مقررات نهایی
  • مواد 21 ال 93 قانو تجارت
  • کلیات
  • تشکیل شرکت
  • مدیرهای شرکت و وظایف آنها
  • مفتشین شرکت و وظایف آنها
  • مجمع عمومی شرکت
  • در تبدیل سهام
  • بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آنها
  • مقررات جزایی
  • در انحلال شرکت
  • نظامنامه جدید ماده 19 قانون تجارت
  • آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی
  • مقدمه
  • در تسلیم اظهارنامه و ثبت مجامع و موسسات غیرتجاری
  • در انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجاری
  • حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری
  • قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
  • سازمان اداره تصفیه
  • اقدامات تامینی اداره تصفیه
  • دعوت بستانکاران
  • اداره اموال
  • رسیدگی به مطالبات
  • تصفیه
  • تقسیم وجوه حاصله از فروش
  • خاتمه ورشکستگی
  • مقررات مالی
  • مقررات مالی
  • مقررات مخصوص
  • قسمتی از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی
  • دستور العمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه
 • دفتر دوم: پولشویی
  • قانون مبارزه با پولشویی
  • آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
  • تعاریف
  • شناسایی ارباب رجوع
  • شناسایی اولیه شخص حقیقی
  • شناسایی اولیه شخص حقوقی
  • شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
  • شناسایی کامل اشخاص حقیقی
  • شناسایی کامل اشخاص حقوقی
  • ساختار مورد نیاز و نحوه ی گزارش دهی
  • گزارش های الزامی
  • امور مربوط به مبادلات مرزی
  • نگهداری سوابق و اطلاعات
  • آموزش
  • سایر موارد
 • دفتر سوم: تجارت الکترونیکی
  • قانون تجارت الکترونیکی
  • مقررات عمومی
  • در کلیات
  • قلمرو و شمول قانون
  • تعاریف
  • تفسیر قانون
  • اعتبار قراردادهای خصوصی
  • در احکام داده پیام
  • نوشته، امضاء اصل
  • داده پیام مطمئن
  • امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
  • پذیرش، ارزش اثباتی
  • مبادله داده پیام
  • اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام
  • انتساب داده پیام
  • تصدیق دریافت
  • زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
  • دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
  • درقواعد مختلف
  • حمایت های انحصاری
  • حمایت از مصرف کننده
  • در قواعد تبلیغ
  • حمایت از داده پیام های شخصی
  • حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
  • حمایت از حقوق مولف
  • حمایت از اسرار تجاری
  • حمایت از علائم تجاری
  • باب چهارم –جرایم و مجازات ها
  • کلاهبرداری کامپیوتری
  • جعل کامپیوتری
  • نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات
  • نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
  • نقض حمایت از داده پیام های شخصی
  • نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
  • نقض حق مولف
  • نقض اسرار تجاری
  • نقض علائم تجاری
  • سایر
  • جبران خسارت
  • متفرقه
 • دفتر چهارم: چک، بانک
  • قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات مصوب 11/8/1372
  • قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
  • لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها
  • نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تادیه
  • از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
  • آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها
 • دفتر پنجم – آرا نظریات
  • آرا وحدت رویه – نظریات فقهای شورای نگهبانی
  • نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری
  • آرای دیوان عدالت اداری
 • دفتر ششم
  • اضافات و الحاقات جدید

  مشخصات کتاب
  شابک9786006208299
  نویسنده

  جهانگیر منصور

  حسین زارعی

  زبانفارسی
  ناشردیدار-دوران
  جلدشومیز
  قطعجیبی
  تعداد صفحه353
  سال انتشار1403

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب