دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب قانون مجازات اسلامی دست نویس

کتاب قانون مجازات اسلامی دست نویس | بلوط سفید
ناموجود
کتاب قانون مجازات اسلامی دست نویس
230,000 تومان

کتاب قانون مجازات اسلامی دست نویس

کتاب قانون مجازات اسلامی دست نویس

مجموعه قوانین دست نویس، چیزی غیر از کتاب های قانون متعلق به مولفین نیست که از فعالین مطرح آموزشی هستند و این کتاب ها حاصل سال ها تلّمذ و تحقیق و مطالعه و تدریس آنهاست و سری کتاب قوانین دست نویس توسط موسسه کمک آزمون منتشر شده است. در این سری کتاب ها در جای جای کتاب مواردی که در متن قانون مهمتر بوده یا عبارتی در خلال مواد ذکر شده اهمیت بیشتری را دارد با رنگ و یا فونت دیگری چاپ شده است تا به خوبی نظر و توجه خواننده را جلب کند. در مواردی که ضرورت ایجاب می کند، ارتباط مواد قانونی با موادی از همین قانون یا سایر قوانین و مقررات در پاورقی کتاب مشخص شده است.
به اختصار در معرفی این سری کتاب می توان گفت: گروه علمی نشر موسسه کمک آزمون در سری کتاب قوانین دست نویس با تفحص در منابع مرجع و اصلی، نکات لازم و ضروری و تحلیلی و کاربردی را به مواد قانونی اضافه کرده اند و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم نموده اند.

از ویژگی سری کتاب های قوانین دست نویس :

 • جلب توجه عبارات مهم در خلال مواد با تنوع در رنگ متن
 • ارتباط مواد قانونی با موادی از همان قانون یا سایر قوانین و مقرارت حاکم
 • ذکر مفاهیم مخالف مواد جهت یادگیری مفهومی تر
 • ذکر آرای وحدت رویه مرتبط با ماده
 • ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی
 • ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد
 • بیان معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد
 • ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است

فهرست کتاب :

 • قانون مجازت اسلامی
 • کتاب اول – کلیات
 • بخش اول – مواد عمومی
 • فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
 • فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی درزمان
 • فصل چهارم – قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری
 • بخش دوم – مجازات ها
 • فصل اول – مجازات اصلی
 • فصل دوم – مجازات های تکمیلی و تبعی
 • فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 • فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • فصل پنجم – تعویض صدور حکم
 • فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات
 • فصل هفتم – نظام نیمه آزادی
 • فصل هشتم – نظام آزادی مشروط
 • فصل نهم – مجازات جایگزین حبس
 • فصل دهم – مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • فصل یازدهم – سقوط مجازات
 • مبحث اول – عفو
 • مبحث دوم – نسخ قانون
 • مبحث سوم – گذشت شاکی
 • مبحث چهارم – مرور زمان
 • مبحث پنجم – توبه مجرم
 • مبحث ششم – اعمال قاعده درا
 • بخش سوم – جرائم
 • فصل اول – شروع به جرم
 • فصل دوم – شرکت در جرم
 • فصل سوم – معاونت در جرم
 • فصل چهارم – سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • فصل پنجم – تعدد جرم
 • فصل ششم – تکرار جرم
 • بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری
 • فصل اول – شرایط مسئولیت کیفری
 • فصل دوم – موانع مسئولیت کیفی
 • بخش پنجم – ادله اثبات در امور کیفری
 • فصل اول – مواد عمومی
 • فصل دوم – اقرار
 • فصل سوم – شهادت
 • فصل چهارم – سوگند
 • فصل پنجم – علم قاضی
 • بخش ششم – مسائل متفرقه
 • کتاب دوم – حدود
 • بخش اول – مواد عمومی
 • بخش دوم – جرایم موجب حد
 • فصل اول – زنا
 • فصل دوم – لواط، نفخیذ و مساحقه
 • فصل سوم – قوادی
 • فصل چهارم – قذف
 • فصل پنجم – سب نبی
 • فصل ششم – مصرف مسکر
 • فصل هفتم – سرقت
 • فصل هشتم – محاربه
 • فصل نهم – بغی و و افساد فی الارض
 • کتاب سوم – قصاص
 • بخش اول – مواد عمومی
 • فصل اول – اقسام وتعاریف جنایات
 • فصل دوم – تداخل جنایات
 • فصل سوم – شرایط عمومی قصاص
 • فصل چهارم – راه های اثبات جنایت
 • فصل پنجم – صاحب حق قصاص
 • فصل ششم – شرکت در جنایت
 • فصل هفتم – اکراه در جنایت
 • بخش دوم – قصاص نفس
 • بخش سوم – قصاص عضو
 • فصل اول – موجب قصاص عضو
 • فصل دوم – شرایط قصاص عضو
 • بخش چهارم – اجرای قصاص
 • فصل اول – مواد عمومی
 • فصل دوم – اجرای قصاص نفس
 • فصل سوم – اجرای قصاص عضو
 • کتاب چهارم – دیات
 • بخش اول – مواد عمومی
 • فصل اول – تعریف دیه و موارد آن
 • فصل دوم – ضمان دیه
 • فصل سوم – راه های اثبات دیه
 • فصل چهارم – مسوول پرداخت دیه
 • فصل پنجم – مهلت پرداخت دیه
 • فصل ششم – موجبات ضمان
 • فصل هفتم – تداخل و تعدد دیات
 • بخش دوم – مقادیر دیه
 • فصل اول – دیه نفس
 • فصل دوم – قواعد عمومی دیه اعضاء
 • فصل سوم – دیه مقدر اعضاء
 • مبحث اول – دیه مو
 • مبحث دوم – دیه چشم
 • مبحث سوم – دیه بینی
 • مبحث چهارم
 • دیه لاله گوش
 • مبحث پنجم – دیه لب
 • مبحث ششم – دیه زبان
 • مبحث هفتم – دیه دندان
 • مبحث هشتم – دیه گردن
 • مبحث نهم – دیه فک
 • مبحث دهم – دیه دست و پا
 • مبحث یازدهم – دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه
 • مبحث دوازدهم – دیه دنده و ترقوه
 • مبحث سیزدهم – دیه ازاله بکارت و افضاء
 • مبحث چهاردهم
 • دیه اندام تناسلی و بیضه
 • مبحث پانزدهم – دیه پستان
 • فصل چهارم – قواعد عمومی دیه منافع
 • فصل پنجم – دیه مقرر منافع
 • مبحث اول – دیه عقل
 • مبحث دوم – دیه شنوایی
 • مبحث سوم – دیه بینایی
 • مبحث چهارم – دیه بویایی
 • مبحث پنجم – دیه چشایی
 • مبحث ششم – دیه صوت و گویایی
 • مبحث هفتم – دیه سایر منافع
 • فصل ششم – دیه جراحات
 • فصل هفتم – دیه جنین
 • فصل هشتم – دیه جنایت بر میت
 • کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی
 • فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
 • فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
 • فصل سوم – در سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
 • فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب
 • فصل پنجم – جعل و تزویر
 • فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن عمومی
 • فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
 • فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل
 • فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
 • فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
 • فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
 • فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی
 • فصل سیزدهم – تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
 • فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مامورین دولت
 • فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص
 • فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
 • فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال
 • فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • فصل نوزدهم – جرایم برضد حقوق تکالیف خانوادگی
 • فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
 • فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر
 • فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه
 • فصل بیست و سوم – ورشکستگی
 • فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت
 • فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
 • فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل واملاک غیر
 • فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت
 • فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
 • فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
 • فصل جرائم رایانه ای
 • بخش یکم – جرائم و مجازات ها
 • فصل یکم – جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • مبحث یکم – دسترسی غیرمجاز
 • مبحث دوم – شنود غیرمجاز
 • مبحث سوم – جاسوسی رایانه ای
 • فصل دوم – جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • مبحث یکم – جعل رایانه ای
 • مبحث دوم – تخریب اموال و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • فصل سوم – سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
 • فصل چهارم – جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
 • فصل پنجم – هتک حیثیت و نشر اکاذیب
 • فصل ششم – مسوولیت کیفری اشخاص
 • فصل هفتم – سایر جرایم
 • فصل هشتم – تشدید مجازات ها
 • بخش دوم – آیین دادرسی
 • فصل یکم – صلاحیت
 • فصل دوم – جمع آوری ادله الکترونیکی
 • مبحث اول – نگهداری داده ها
 •  
مشخصات کتاب
شابک9786008789338
نویسنده

مهدی صیادی

زبانفارسی
ناشرکمک آزمون
جلدسلفون
قطعجیبی
تعداد صفحه623
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب