دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب قانون مدنی دست نویس

کتاب قانون مدنی دست نویس | بلوط سفید
کتاب قانون مدنی دست نویس
278,000 تومان

کتاب قانون مدنی دست نویس

کتاب قانون مدنی دست نویس

مجموعه قوانین دست نویس، چیزی غیر از کتاب های قانون متعلق به مولفین نیست که از فعالین مطرح آموزشی هستند و این کتاب ها حاصل سال ها تلّمذ و تحقیق و مطالعه و تدریس آنهاست و سری کتاب قوانین دست نویس توسط موسسه کمک آزمون منتشر شده است. در این سری کتاب ها در جای جای کتاب مواردی که در متن قانون مهمتر بوده یا عبارتی در خلال مواد ذکر شده اهمیت بیشتری را دارد با رنگ و یا فونت دیگری چاپ شده است تا به خوبی نظر و توجه خواننده را جلب کند. در مواردی که ضرورت ایجاب می کند، ارتباط مواد قانونی با موادی از همین قانون یا سایر قوانین و مقررات در پاورقی کتاب مشخص شده است.
به اختصار در معرفی این سری کتاب می توان گفت: گروه علمی نشر موسسه کمک آزمون در سری کتاب قوانین دست نویس با تفحص در منابع مرجع و اصلی، نکات لازم و ضروری و تحلیلی و کاربردی را به مواد قانونی اضافه کرده اند و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم نموده اند.

ویژگی سری کتاب های قوانین دست نویس:

 • جلب توجه عبارات مهم در خلال مواد با تنوع در رنگ متن
 • ارتباط مواد قانونی با موادی از همان قانون یا سایر قوانین و مقرارت حاکم
 • ذکر مفاهیم مخالف مواد جهت یادگیری مفهومی تر
 • ذکر آرای وحدت رویه مرتبط با ماده
 • ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی
 • ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد
 • بیان معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد
 • ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است

فهرست کتاب:

 • مقدمه
 • جلد اول در اموال
 • کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
 • باب اول – در بیان انواع اموال
 • فصل اول – در انواع اموال غیرمنقول
 • فصل دوم – در اموال منقوله
 • فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
 • باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
 • فصل اول
 • درمالکیت
 • فصل دوم – در حق انتفاع
 • مبحث اول
 • در عمری و رقبی و سکنی
 • مبحث دوم – در وقف
 • مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
 • فصل سوم – در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثا املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث اول – در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر
 • مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث سوم – در حریم املاک
 • کتاب دوم – در اسباب تملک
 • قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 • باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
 • باب دوم – در حیازت مباحات
 • باب سوم – در معادن
 • باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
 • فصل اول – در اشیاء پیدا شده
 • فصل دوم – در حیوانات ضاله
 • باب پنجم – در دفینه
 • باب ششم – در شکار
 • قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
 • باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی
 • فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
 • فصل دوم
 • در شرایط اساسی برای صحت معامله
 • مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
 • مبحث دوم – اهلیت طرفین
 • مبحث سوم – در مورد معامله
 • مبحث چهارم – در جهت معامله
 • فصل سوم – در اثر معاملات
 • مبحث اول
 • در قواعد عمومی
 • مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود.
 • مبحث اول – در اقساط شرط
 • مبحث دوم – در احکام شرط
 • فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 • فصل ششم – در سقوط تعهدات
 • مبحث اول – در وفاء به عهد
 • مبحث – در اقاله
 • مبحث سوم – در ایراء
 • مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم – در تهاتر
 • مبحث ششم – مالکیت ما فی الذمه
 • باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – در ضمان قهری
 • مبحث اول – در غصب
 • مبحث دوم – در اتلاف
 • مبحث سوم – در تسبیب
 • مبحث چهارم – در استیفاء
 • باب سوم – در عقود معینه مختلفه
 • فصل اول – در بیع
 • مبحث اول – در احکام بیع
 • مبحث دوم – در طرفین معامله
 • مبحث سوم – در مبیع
 • مبحث چهارم – در آثار بیع
 • فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
 • فقره دوم – در تسلیم
 • فقره سوم – در ضمان درک
 • فقره چهارم – در تادیه ثمن
 • مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
 • فقره اول – در خیارات
 • اول – در خیار مجلس
 • دوم – در خیار حیوان
 • سوم – در خیار شرط
 • چهارم – در خیار تاخیر ثمن
 • پنجم – در خیار رویت و تخلف وصف
 • ششم – در خیار غبن
 • هفتم – در خیار عیب
 • هشتم – در خیار تدلیس
 • نهم – در خیار تبعض صفقه
 • دهم – در خیار تخلف شرط
 • فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی
 • فصل دوم – در بیع شرط
 • فصل سوم – در معاوضه
 • فصل چهارم – در اجاره
 • مبحث اول
 • در اجاره اشیاء
 • مبحث دوم – در اجاره حیوانات
 • مبحث سوم – در اجاره اشخاص
 • فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر
 • فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل
 • فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
 • مبحث اول – در مزارعه
 • مبحث دوم – در مساقات
 • فصل ششم – در مضاربه
 • فصل هفتم – در جعاله
 • فصل هشتم – در شرکت
 • مبحث اول – در احکام شرکت
 • مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
 • فصل نهم – در و دیعه
 • مبحث اول – در کلیات
 • مبحث دوم – در تعهدات امین
 • مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار
 • فصل دهم – در عاریه
 • فصل یازدهم – در قرض
 • فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی
 • فصل سیزدهم – در وکالت
 • مبحث اول – در کلیات
 • مبحث دوم – در تعهدات وکیل
 • مبحث سوم – در تعهدات موکل
 • مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت
 • فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
 • مبحث اول – در کلیات
 • مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 • مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 • مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین
 • فصل پانزدهم – در حواله
 • فصل شانزدهم – در کفالت
 • فصل هفدهم – در صلح
 • فصل هجدهم – در رهن
 • فصل نوزدهم – در هبه
 • قسمت سوم – در اخذ به شفعه
 • قسمت چهارم – در وصایا وارث
 • باب اول – در وصایا
 • فصل اول – در کلیات
 • فصل دوم – در موصی
 • فصل سوم – در موصی به
 • فصل چهارم – در موصی له
 • فصل پنجم – در وصی
 • باب دوم – در ارث
 • فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 • فصل دوم – در تحقق ارث
 • فصل چهارم – در حجب
 • فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض
 • فصل ششم
 • در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 • مبحث اول – در سهم الارث وراث طبقه اول
 • مبحث دوم – در سهم الارث وراث طبقه دوم
 • مبحث سوم – در سهم الارث وراث طبقه سوم
 • مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه
 • کتاب سوم – در مقررات مختلفه
 • جلد دوم – در اشخاص
 • کتاب اول – در کلیات
 • کتاب دوم – در تابعیت
 • کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
 • کتاب چهارم – در اقامتگاه
 • کتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر
 • کتاب ششم – در قرابت
 • کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
 • باب اول – در نکاح
 • فصل اول – در خواستگاری
 • فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
 • فصل سوم – در موانع نکاح
 • فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
 • فصل پنجم – وکالت در نکاح
 • فصل ششم – در نکاح منقطع
 • فصل هفتم – در مهر
 • &
مشخصات کتاب
شابک9786004980746
نویسنده

امیرعلی جلیلی

زبانفارسی
ناشرکمک آزمون
جلدسلفون
قطعجیبی
تعداد صفحه528
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب