دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب قانون یار قانون مدنی

کتاب قانون یار قانون مدنی | بلوط سفید
کتاب قانون یار قانون مدنی
395,000 تومان

کتاب قانون یار قانون مدنی

کتاب قانون یار قانون مدنی

سری کتاب‌های قانون‌یار، نشر چتر دانش جهت آمادگی آزمون‌های حقوقی مناسب ارزیابی می‌گیرد. نگارش و بیان مطالب در کتاب قانون یار مدنی، همان‌طور که از نام آن پیدا است، بر اساس شیوه قانون محور می‌باشد؛ بدین ترتیب که مؤلف با ذکر مواد قانون مدنی (همراه با آخرین تغییرات و اصلاحات)، نکات هر ماده را ذیل آن بیان نموده است. این روش علاوه بر این‌که به فهم هر چه بهتر متن ماده قانونی کمک بسیاری می‌نماید، این امکان را به داوطلب می‌دهد تا همه‌ی نکات مرتبط با آن ماده را یک‌جا در اختیار داشته باشد، به‌گونه‌ای که هیچ‌ مطلب مهم آزمونی از دید خواننده دور نماند. در این اثر، پس از پایان هر ماده پرسش های چهارگزینه‌ای برگزیده آزمون‌های حقوقی سال‌های گذشته آورده شده است تا داوطلب بتواند، ضمن محک زدن آموخته خود، مهارت تست‌زنی‌اش را افزایش داده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی نماید.

ویژگی‌های کتاب:

 • این کتاب با بهره‌گیری از شیوه‌ای نوین، تمامی نکات مهم آزمونی را به فراخور مطلب در ذیل هر ماده جمع‌آوری نموده است
 • دارای پرسش‌های چهارگزینه آزمون‌های حقوقی سنوات قبل مرتبط با ماده، همراه با پاسخنامه
 • استفاده از قوانین خاص مرتبط از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و 1391، قانن روابط موجر و مستاجر مصوب سالهای 1356 و 1376
 • استفاده از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به تناسب مطالب

فهرست مطالب کتاب:

 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در تعهدات امین
 • مبحث سوم: در تعهدات امانتگذار
 • فصل دهم: در عاریه
 • فصل یازدهم: در قرض
 • فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
 • فصل سیزدهم: در وکالت
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در تعهدات وکیل
 • مبحث سوم: در تعهدات موکل
 • مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضای وکالت
 • فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 • مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 • مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
 • فصل پانزدهم: در حواله
 • فصل شانزدهم: در کفالت
 • فصل هفدهم: در صلح
 • فصل هجدهم: در رهن
 • مواد 33 و 34 از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
 • فصل نوزدهم: در هبه
 • قسمت سوم: در اخذ به شفعه
 • قسمت چهارم: در وصایا و ارث
 • باب اول: در وصایا
 • فصل اول: در کلیات
 • فصل دوم: در موصی
 • فصل سوم: در موصی به
 • فصل چهارم: در موصی له
 • فصل پنجم: در وصی
 • باب دوم: در ارث
 • فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلف وراث
 • فصل دوم: در تحقق ارث
 • فصل سوم: در شرایط و جمله ای از موانع ارث
 • فصل چهارم: در حجب
 • فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
 • فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلف وراث
 • مبحث اول: در سهم الارث وراث طبقه اول
 • مبحث دوم: در سهم الارث وراث طبقه دوم
 • مبحث سوم: در سهم الارث وراث طبقه سوم
 • مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه
 • کتاب سوم: در مقررات مختلفه
 • جلد دوم: در اشخاص
 • کتاب اول: در کلیات
 • کتاب دوم: در تابعیت
 • کتاب سوم: در اسناد سجل احوال
 • کتاب چهارم: در اقامتگاه
 • کتاب پنجم: در غایب مفقود الاثر
 • کتاب ششم: در قرابت
 • کتاب هفتم: در نکاح و طلاق
 • باب اول: در نکاح
 • فصل اول: در خواستگاری
 • فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج
 • فصل سوم: در موانع نکاح
 • فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
 • فصل پنجم: وکالت در نکاح
 • فصل ششم: در نکاح منقطع
 • فصل هفتم:‌ در مهر
 • فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 • باب دوم: در انحلال عقد نکاح
 • فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح
 • فصل دوم: در طلاق
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در اقسام طلاق
 • مبحث سوم: در عده
 • کتاب هشتم: در اولاد
 • باب اول: در نسب
 • باب دوم: در نگاهداری و تربیت اطفال
 • باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری
 • کتاب نهم: در خانواده
 • فصل اول: در الزام به انفاق
 • قانون حمایت خانواده مصوب 1353
 • قانون حمایت خانواده مصوب 1391
 • کتاب دهم: در حجر و قیمومت
 • فصل اول: در کلیات
 • فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 • فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
 • نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
 • فصل چهارم: در موارد عزل قیم
 • فصل پنجم: در خروج از نحت قیمومت
 • جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
 • کتاب اول:‌ در اقرار
 • باب اول: در شرایط اقرار
 • باب دوم: در آثار اقرار
 • کتاب دوم: در اسناد
 • کتاب سوم: در شهادت
 • باب اول: در موارد شهادت
 • باب دوم: در شرایط شهادت
 • کتاب چهارم: در امارات
 • کتاب پنجم: در قسم
 • سوالات آزمون وکالت 95
 • پاسخنامه سوالات آزمون وکالت 95
 • کتابنامه
 • قانون مدنی مصوب 1307
 • مقدمه: در انتشار و آثار و اجرا قوانین به طور عموم
 • جلد اول: در اموال
 • کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • باب اول: در باب انواع اموال
 • فصل اول: در اموال غیرمنقول
 • فصل دوم: در اموال منقوله
 • فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
 • باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
 • فصل اول: در مالکیت
 • فصل دوم: در حق انتفاع
 • مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
 • مبحث دوم: در وقف
 • مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
 • فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 • مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث سوم: در حریم املاک
 • کتاب دوم: در اسباب تملک
 • قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 • باب اول: در احیای اراضی موات و مباحه
 • باب دوم: در حیازت مباحات
 • باب سوم: در معادن
 • باب چهارم: در اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله
 • فصل اول: در اشیای پیداشده
 • فصل دوم: در حیوانات ضاله
 • باب پنجم: در دفینه
 • باب ششم: در شکار
 • قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
 • باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی
 • فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
 • فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
 • مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها
 • مبحث دوم: در اهلیت طرفین
 • مبحث سوم: در مورد معامله
 • مبحث چهارم: در جهت معامله
 • فصل سوم: در اثر معاملات
 • مبحث اول: در قواعد عمومی
 • مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود
 • مبحث اول: در اقسام شرط
 • مبحث دوم: در احکام شرط
 • فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 • فصل ششم: در سقوط تعهدات
 • مبحث اول: در وفای به عهد
 • مبحث دوم: در اقاله
 • مبحث سوم: در ابراء
 • مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم: در تهاتر
 • مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه
 • باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 • فصل اول:‌ در کلیات
 • فصل دوم: در ضمان قهری
 • مبحث اول: در غصب
 • مبحث دوم: در اتلاف
 • مبحث سوم: در تسبیب
 • ‌ قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
 • موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب ضمان
 • مبحث چهارم: در استیفاء
 • باب سوم: در عقود معینه مختلفه
 • فصل اول: در بیع
 • مبحث اول:‌در احکام بیع
 • مبحث دوم: در طرفین معامله
 • مبحث سوم: در مبیع
 • مبحث چهارم: در آثار ب
مشخصات کتاب
شابک9786004104883
نویسنده

سید رضا هاشمی

رضا کریمی منفرد

فواد هاشم زاده

زبانفارسی
ناشرچتر دانش
جلدگالینگور
قطعوزیری
تعداد صفحه785
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب