دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب نکات کلیدی حقوق مدنی

کتاب نکات کلیدی حقوق مدنی | بلوط سفید
کتاب نکات کلیدی حقوق مدنی
270,000 تومان

کتاب نکات کلیدی حقوق مدنی

کتاب نکات کلیدی حقوق مدنی

 • در این مجموعه حتی المقدور سعی شده است که نکات پراهمیت آزمونی و نکات کاربردی گرداوری شود.
 • ویژه داوطلبین آزمون های حقوقی (وکالت و قضاوت و …)جهت مرور و جمع بندی درس حقوق مدنی .

فهرست عناوین:

 • جلد اول: در اموال
 • کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • باب اول: در بیان انواع اموال
 • فصل اول: در اموال غیرمنقوله
 • فصل دوم: در اموال منقوله
 • فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
 • باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
 • فصل اول: در مالکیت
 • فصل دوم: در حق انتفاع
 • مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
 • مبحث دوم: در وقف
 • فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 • مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث سوم: در حریم املاک
 • کتاب دوم: در اسباب تملک
 • قسمت اول: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 • باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه
 • باب دوم: در حیازت مباحات
 • باب چهارم: در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
 • فصل اول: در اشیاء پیدا شده
 • فصل دوم: در حیوانات ضاله
 • باب پنجم: در دفینه
 • قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
 • باب اول: در قود و تعهدات به طور کلی
 • فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
 • فصل دوم: در شرایط اساسی برای حصبت معامله
 • مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها
 • مبحث دوم: در اهلیت طرفین
 • مبحث سوم: در مورد معامله
 • مبحث چهارم: در جهت معامله
 • فصل سوم: در اثر معاملات
 • مبحث اول: در قواعد عمومی
 • مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • مبحث چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
 • مبحث اول: در اقسام شرط
 • مبحث دوم: در احکام شرط
 • فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 • فصل ششم: در سقوط تهدات
 • مبحث اول: در وفای به عهد
 • مبحث دوم: در اقاله
 • مبحث سوم: در ابراء
 • مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم: در تهاتر
 • مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه
 • باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شنود
 • فصل اول: در کلیات
 • فصل دوم: در ضمان قهری
 • مبحث اول: در غصب
 • مبحث دوم: در اتلاف
 • مبحث سوم: در تسبیب
 • مبحث چهارم: در استیفاء
 • باب سوم: در عقود معینه مختلفه
 • فصل اول: در بیع
 • مبحث اول: در احام بیع
 • مبحث دوم: در طرفین معامله
 • مبحث سو: در مبیع
 • مبحث چهارم: در آثار بیع
 • فقره اول: در مالکیت مبیع و ثمن
 • فقره دوم: در تسلیم
 • فقره سوم: در ضمان درک
 • فقره چهارم: در تأدیه ثمن
 • مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
 • فقره اول: در خیارات
 • اول: در خیار مجلس
 • دوم: در خیار‌ حیوان
 • سوم‌: در خیار شرط
 • چهارم: در خیار تأخیر ثمن
 • پنجم: در خیار رویت و تخلف وضف
 • ششم: در خیار غبن
 • هفتم: در خیار عیب
 • هشتم: در خیار تدلیس
 • نهم: در خیار تبعیض صفقه
 • دهم: در خیار تخلف شرط
 • فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی
 • فصل دوم: در بیع شرط
 • فصل سوم: در معاوضه
 • فصل چهارم: در اجاره
 • مبحث اول: در اجاره‌ی اشیاء
 • مبحث دوم: در اجاره حیوانات
 • مبحث سوم: در اجاره اشخاص
 • فقره اول: در اجاره‌ی خدمه و کارگر
 • فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
 • فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
 • مبحث اول: در مزارعه
 • مبحث دوم: در مساقات
 • فصل ششم: در مضاربه
 • فصل هفتم: در جعاله
 • فصل هشتم: در شرکت
 • مبحث اول: در احکام شرکت
 • مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
 • فصل نهم: در ودیعه
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در تعهدات امین
 • مبحث سوم: در تعهدات امانت‌گذار
 • فصل یازدهم: در قرض
 • فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
 • فصل سیزدهم: در وکالت
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در تعهدات وکیل
 • مبحث سوم: در تعهدات موکل
 • مبحث چهارم: در طرف مختلف انقضاء وکالت
 • فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 • مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 • مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
 • فصل پانزدهم: در حواله
 • فصل شانزدهم: در کفالت
 • فصل هفدهم: در صلح
 • فصل هجدهم: در رهن
 • فصل نوزدهم: در هبه
 • قسمت سوم: در أخذ به شفعه
 • قسمت چهارم: در وصایا و ارث
 • باب اول: در وصایا
 • فصل اول: در کلیات
 • فصل دوم: در موصی
 • فصل سوم: در موصی به
 • فصل چهارم: در موصی له
 • فصل پنجم: در وصی
 • باب دوم: در ارث
 • فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلف ارث
 • فصل دوم: در تحقق ارث
 • فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث
 • فصل چهارم: در حجب
 • فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
 • فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلف وراث
 • مبحث اول: در سهم الارث طبقه اول
 • مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم
 • مبحث سوم: در سهم الارث وراث طبقه سوم
 • مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه
 • کتاب سوم: در مقررات مختلفه
 • جلد دوم: در اشخاص
 • کتاب اول: در کلیات
 • کتاب دوم: در تابعیت
 • کتاب سوم: در اسناد سجل احوال
 • کتاب چهارم: در اقامتگاه
 • کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر
 • کتاب ششم: در قرابت
 • کتاب هفتم: در نکاح و طلاق
 • باب اول: در نکاح
 • فصل اول: در خواستگاری
 • فصل دوم: قابلیت صحّی برای ازدواج
 • فصل سوم: در موانع نکاح
 • فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
 • فصل ششم: در نکاح منقطع
 • فصل هفتم: در مهر
 • فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 • باب دوم: در انحلال عقد نکاح
 • فصل اول: در امکان فسخ نکاح
 • فصل دوم: در طلاق
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در اقسام طلاق
 • کتاب هشتم: در اولاد
 • باب اول: در نسبت
 • باب دوم: در نگهداری و تربیت فرزندان و اطفال
 • باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری
 • کتاب دهم: در حجر و قیقموت
 • فصل اول: در کلیات
 • فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 • فصل سوم: در اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
 • فصل چهارم: در موارد عزل قیم
 • فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
 • جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
 • کتاب اول: در اقرار
 • باب اول: در شرایط اقرار
 • باب دوم: در آثار اقرار
 • کتاب دوم: در اسناد
 • کتاب سوم: در شهادت
 • باب اول: در موارد شهادت
 • باب دوم: در شرایط شهادت
 • کتاب چهارم: در امارات
 • کتاب پنجم: در قسم

مشخصات کتاب
شابک9786004105682
نویسنده

فواد هاشم زاده

سید رضا هاشمی

زبانفارسی
ناشرچتر دانش
جلدشومیز(سیمی)
قطعرقعی
تعداد صفحه676
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب